O nas


O nas

Jeste?my pr??nie rozwijaj?c? si? firm? transportowo-spedycyjn? dzia?aj?c? w Polsce od 1998 roku.

 

Specjalizujemy si? w organizacji przewozu ?adunków przekraczaj?cych dopuszczalne parametry.

 

Dysponuj?c nowoczesn? flot? transportow? oraz wieloletnim do?wiadczeniem, ?wiadczymy us?ugi na wysokim poziomie. Klienci mog? liczy? na kompetentn? i profesjonaln? obs?ug?.

 

Zatrudniamy spedytorów z du?ym sta?em i znajomo?ci? bran?y, którzy fachowo doradz? ka?demu Klientowi w sprawach technicznych. Dzi?ki temu transport przebiega sprawnie i bezproblemowo. Jeste?my solidni i terminowi, wdra?amy nowoczesne rozwi?zania w zakresie transportu i spedycji oraz obs?ugi Klienta, co potwierdza coraz wi?ksze grono klientów.

 

Oferujemy ca?okszta?t spraw zwi?zanych z transportem sprz?tu ci??kiego:

 

 

Solidno?? i elastyczno?? oraz wieloletnie do?wiadczenie w bran?y transportowej czyni z nas wiarygodnego partnera w Pa?stwa interesach.

 

Zapraszamy do Wspó?pracy i Kontaktu

 Copyright by Betrans Konieczno - 2012 - telefon 501 439 805
Zamknij